Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Softly Skincare

Softly Skincare is gevestigd te (1531 WH) Wormer aan de Faunastraat 60 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64076571.

Artikel 1.            Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst tussen Softly Skincare en de afnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst voortvloeit.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Softly Skincare heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en).

Artikel 2.            Aanbiedingen

 1. Alle door Softly Skincare gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld. Softly Skincare heeft het recht haar aanbod binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de afnemer verbindt Softly Skincare slechts, nadat de afnemer de aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Softly Skincare kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.
 4. Aanvullingen, wijzigingen en/of afwijkende afspraken zijn slechts van kracht, indien partijen dit schriftelijk met elkaar overeenkomen.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3.            Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Softly Skincare en de afnemer komt tot stand, nadat een bestelling van de afnemer door Softly Skincare op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Softly Skincare heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.
 3. Het wijzigen van een aanvaarde bestelling c.q. opdracht kan alleen met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. Meerkosten als gevolg van een wijziging komen ten laste van de afnemer. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen levertijd door Softly Skincare wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 4. Softly Skincare staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 4.            Herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van koop op afstand, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van één of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Softly Skincare mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of:
 • Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen.
 • Indien levering van een product bestaat uit verschillende onderdelen: de dag waarop de het laatste onderdeel is ontvangen.
 1. De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Het product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel mogelijk zou zijn.
 2. Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen schriftelijk dan wel per e-mail aan Softly Skincare kenbaar te maken.
 4. De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij schriftelijk aan Softly Skincare kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door Softly Skincare gegeven instructies te worden geretourneerd.
 6. De consument draagt het risico en de bewijslast van een juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
 7. Softly Skincare vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering.
 8. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze voor terugbetaling.
 9. Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de standaard levering, worden niet door Softly Skincare vergoed.
 10. Van het herroepingsrecht wordt niet ten nadele van de consument afgeweken.

Artikel 5.            Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 1. Dienstenovereenkomsten: na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Softly Skincare de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 2. Producten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt, waarop Softly Skincare geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktermijn van het herroepingsrecht kunnen voordoen.
 3. Op maat gemaakte producten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen.
 4. Verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is gebroken.
 5. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, snel bederven c.q. verouderen.

Artikel 6.            Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering zal plaatsvinden binnen een door Softly Skincare opgegeven termijn. Overeengekomen termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 3. Softly Skincare zal bestellingen ten minste binnen 30 dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de afnemer het recht de bestelling kosteloos en zonder ingebrekestelling nodig te hebben, te annuleren.
 4. Softly Skincare heeft aan haar leveringsplicht voldaan zodra- behoudens tegenbewijs – de door Softly Skincare geleverde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden.
 5. Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op de afnemer op het moment van levering.

Artikel 7.            Tarieven

 1. Alle prijzen die Softly Skincare hanteert zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, en exclusief overige kosten, zoals verzendkosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Softly Skincare voor haar producten hanteert, op de website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Softly Skincare te allen tijde wijzigen, indien Softly Skincare dit nodig acht.
 3. Alle prijzen op de website c.q. webshop van Softly Skincare zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Softly Skincare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten.
 4. Een cadeaubon kan niet in de webshop van Softly Skincare als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 8.            Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt door een oorzaak die Softly Skincare niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Softly Skincare kan worden verlangd, dan is Softly Skincare gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Softly Skincare alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Softly Skincare, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Softly Skincare.
 3. Tot de in lid 2 genoemde overmachtsituatie worden ook, maar niet uitsluitend gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, werkstakingen en ziekte van personeel.
 4. Indien de overmachtsituatie 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat Softly Skincare al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 6. Softly Skincare is in een overmachtsituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 9.            Aansprakelijkheid

 1. Softly Skincare is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de afnemer lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Softly Skincare.
 2. Indien Softly Skincare aansprakelijk is voor enig schade, is Softly Skincare slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Softly Skincare is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Indien Softly Skincare aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 4. Softly Skincare is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de afnemer zijn verstrekt;
 • het niet of verkeerd aanwenden van de producten. Raadpleeg de aanwijzingen op de verpakking en/of de website van Softly Skincare;
 • gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • overschrijding van leveringstermijnen;
 • storingen c.q. onderbrekingen in de ruimste zin van het woord van de website c.q. webshop;
 • taalkundige en/of grammaticale fouten op de website c.q. webshop;
 • Tegenvallende resultaten.
 1. Softly Skincare heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de afnemer ongedaan te maken of te beperken.
 2. Een vordering tot schadevergoeding door de afnemer dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de afnemer de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Softly Skincare te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de afnemer.
 3. Afnemer vrijwaart Softly Skincare tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Softly Skincare geleverde producten.

Artikel 10.          Afbeeldingen en specificaties  

Alle afbeeldingen c.q. foto’s geplaatst op de website van Softly Skincare, betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, zijn indicatief en geeft de afnemer geen recht tot schadevergoeding c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11.          Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Softly Skincare aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij Softly Skincare zolang de afnemer de vorderingen van Softly Skincare uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
 2. De door Softly Skincare geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft nu reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Softly Skincare om, in alle gevallen waarin Softly Skincare haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en de betreffende producten aldaar mee te nemen.

Artikel 12.          Intellectuele eigendom

 1. Softly Skincare behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke Softly Skincare gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met afnemer.
 2. Het is afnemer uitdrukkelijk verboden producten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de Softly Skincare. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele opdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Softly Skincare aan afnemer.
 3. Afnemer is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door Softly Skincare en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 13.          Klachtenregeling

 1. Klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen schriftelijk binnen 14 dagen na levering, uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Softly Skincare te worden kenbaar gemaakt.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op.
 3. Na genoemde termijn van 14 dagen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht van reclame voor de afnemer. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de afnemer.
 4. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
 5. Softly Skincare dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van Softly Skincare indien Softly Skincare vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee heeft ingestemd.
 6. Indien klachten van de afnemer door Softly Skincare gegrond worden bevonden, zal Softly Skincare de geleverde producten naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen.
 7. Indien de producten reeds gebruikt zijn, of indien deze na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd en/of beschadigd vervalt elk recht op reclame.
 8. Retourzending geschiedt op een door Softly Skincare te bepalen wijze en in originele verpakking, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Producten moeten naar onderstaand adres retour worden verzonden:

Softly Skincare
Faunastraat 60

1531 WH Wormer    

Artikel 14.          Nietigheid en vernietigbaarheid

 1. Wanneer een bepaling c.q. bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar blijkt, wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Softly Skincare bij het opstellen van deze algemene voorwaarden voor ogen had.

Artikel 15.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Softly Skincare is gevestigd, is behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.