Selecteer een pagina

Privacyverklaring Softly Skincare

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en webshop van Softly Skincare. Softly Skincare zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring omschrijft Softly Skincare welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe Softly Skincare vervolgens met deze persoonsgegevens omgaat. Ook kunt u in deze privacyverklaring lezen hoe uw persoonsgegevens worden beschermd tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met info@softlyskincare.nl.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepassing

Softly Skincare is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Softly Skincare is gevestigd te (1531 WH) Wormer aan de Faunastraat 60 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64076571.

Welke persoonsgegevens verwerkt Softly Skincare?

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de persoonsgegevens die Softly Skincare verwerkt, met welk doel Softly Skincare deze gegevens verwerkt en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken.

Registeren en facturatie

Softly Skincare verwerkt uw gegevens die u zelf aan Softly Skincare verstrekt door deze in te vullen bij het plaatsen van uw bestelling. Wanneer u een bestelling plaats worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van uw bestelling, het bevestigen van uw bestelling, betaling en eventueel terugbetaling.

Beheer bestellingen

Om uw bestelling te kunnen verwerken en de bestelling naar u te kunnen verzenden, verwerkt Softly Skincare te volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Order- en/of klantnummer

Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst.

Financiële administratie

Voor het verwerken van facturen ten behoeve van de Belastingdienst verwerkt Softly Skincare de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Factuuradres
 • Factuurdatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Order- en/of klantnummer
 • Factuurnummer
 • Betaalmethode

Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst en op grond van een wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Afhandeling klachten en retour

Als u contact wilt opnemen met de klantenservice van Softly Skincare of een product retour wilt sturen, worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bestelgeschiedenis
 • Order- en/of klantnummer
 • Factuurnummer (voor zover van toepassing)
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Betaalmethode (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

Deze gegevens verwerkt Softly Skincare om uw klacht in te zien en het retourneren van uw bestelling mogelijk te maken. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging en fraudebestrijding

Op de website van Softly Skincare kunt u een persoonlijk account aanmaken en beveiligen met een wachtwoord. Deze gegevens mogen worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst. Uw wachtwoord kan niet door Softly Skincare worden ingezien.

Nieuwsbrieven

Indien u wenst nieuwsbrieven van Softly Skincare te ontvangen, worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Softly Skincare verwerkt deze gegevens omdat u deze zelf actief heeft verstrekt aan Softly Skincare door de aanmelding voor de nieuwsbrieven in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst.

 

Hoe verkrijgt Softly Skincare uw persoonsgegevens?

Softly Skincare verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf actief aan Softly Skincare verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling in de webshop van Softly Skincare, via e-mail of via het contactformulier op de website.

Hoe lang bewaart Softly Skincare persoonsgegevens?
Softly Skincare zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Softly Skincare zal persoonsgegevens langer bewaren indien Softly Skincare dit verplicht is op grond van dwingende wet- en regelgeving. Softly Skincare zal de meeste persoonsgegevens verwijderen na 1 jaar na het plaatsen van uw bestelling. Softly Skincare is op grond van een wettelijke verplichting van de Belastingdienst verplicht gegevens over facturatie en financiële administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal Softly Skincare uw persoonsgegevens verwijderen en/of anonimiseren.

Leeftijd
Softly Skincare heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Softly Skincare kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Softly Skincare raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Softly Skincare zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kunt u contact opnemen met Softly Skincare via info@softlyskincare.nl. Softly Skincare zal deze gegevens dan verwijderen.

Persoonsgegevens delen aan derden

Softly Skincare zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting. Op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving kan Softly Skincare gehouden zijn tot het delen van uw persoonsgegevens met derden. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Softly Skincare, zal Softly Skincare, indien nodig, met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Softly Skincare zal uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kun te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoek sturen naar info@softlyskincare.nl. Softly Skincare zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, uw verzoek beoordelen. Wanneer Softly Skincare niet aan uw verzoek kan voldoen, laat Softly Skincare u altijd weten waarom uw verzoek is afgewezen. Softly Skincare is gerechtigd uw identiteit te verifiëren wanneer u een dergelijk verzoek indient.

Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan, worden uw persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Softly Skincare mee werkt worden altijd door een persoon verwerkt. Softly Skincare neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Softly Skincare gebruikt technische cookies die noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en uw gebruikersvoorkeuren blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Softly Skincare ervoor dat u de website makkelijk kunt bezoeken. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kunt u aangeven dat bepaalde cookies niet (meer) geplaatst mogen worden. Ook de eerder opgeslagen informatie kunt u via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
Softly Skincare neemt de bescherming van uw persoonsgegeven serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u toch het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Softly Skincare via info@softlyskincare.nl.

Wijziging in deze privacyverklaring

Softly Skincare behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van Softly Skincare vindt u altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Softly Skincare uw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt u hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

Bezwaar en klachtrecht

Indien u van mening bent dat de bepalingen in deze privacyverklaring niet worden nageleefd door Softly Skincare, kunt u bezwaar maken bij Softly Skincare.
Softly Skincare wijst u daarnaast op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen via onderstaande link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons